znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Agentúra RegioPro, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744190
Seat
Stará Hradská 431, 03852 Sučany, Slovenská republika
Website
Registration number
20/14
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
10.10.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Mgr. Jozef Mikyška

Statutory body: Director
  • PhDr. Mgr. Jozef Mikyška From:10.10.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
1. Zabezpečuje poskytovanie poradenskej pomoci pri získavaní prostriedkov z fondov Európskej únie a iných medzinárodných zdrojov a pri implementácii politík Európskej únie na Slovensku. Organizuje vzdelávanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jazykových vedomostí a zručností, v oblasti odbornej asistencie, tvorby a manažovania európskych a medzinárodných projektov, v oblasti uplatňovania sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie ako aj vo sfére vytvárania európskeho povedomia a ďalšie vzdelávacie aktivity súvisiace s regionálnym rozvojom a rozvojom ľudských zdrojov. Zameriava sa na predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, malých a stredných podnikateľov, zástupcov veľkých podnikov, mimovládnych organizácií ako aj individuálnych záujemcov. Uvedené všeobecne prospešné služby budú realizované prostredníctvom:
- organizovania školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií,
- poskytovania odborného poradenstva pri tvorbe a písaní žiadostí o
granty,
- poskytovania technickej pomoci a manažovania finančných programov,
- organizovania rôznych verejných podujatí,
- publikačnej činnosti (tlačové a multimediálne publikácie),
- vzdelávania a tvorby vzdelávacích programov,
- tvorby a realizácie projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov,
vzdelávania, poradenstva, regionálneho rozvoja, rozvoja cestovného
ruchu, medzinárodnej spolupráce, zvyšovania povedomia o Európskej
únii, sociálnej inklúzie a pomoci a v ďalších oblastiach súvisiacich
s prioritami SR a EÚ,
- organizovania a sprostredkovania vzdelávacích pobytov,
- technickej pomoci pri implementovaní programov EÚ.
2.Pomôcť obciam, mestám, regiónom, mimovládnym organizáciám a podnikateľským subjektom rozvíjať medzinárodné partnerstvá, spolupracujúce siete a európske myšlienky vychádzajúce z filozofie Európskej únie prostredníctvom:
- organizovania medzinárodných výmenných pobytov,
- organizovania seminárov a konferencií,
- sprostredkovania profesionálnych kontaktov,
- prípravy družobných kontaktov,
- prípravy a manažovania projektov,
- organizovania vzdelávacích aktivít a publikačnej činnosti.
3.Pomôcť pri implementovaní politiky Európskej únie v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvateľstva:
- vzdelávanie a poradenstvo pre subjekty verejnej správy, samosprávy,
medzinárodné a európske inštitúcie a mimovládne organizácie v oblasti
bezpečnosti, policajnej spolupráce, boja s kriminalitou a
terorizmom , krízového riadenia, civilnej ochrany, životného
prostredia a ochrany zdravia.
4.Za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami bude nezisková organizácia poskytovať:
a.Služby v oblasti výchovy, vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry
b. Služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a
prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
V týchto oblastiach bude nezisková organizácia:
- organizovať a realizovať edukačné aktivity zamerané na výchovu detí a
mládeže k právam národnostných menšín prostredníctvom interaktívneho,
zážitkového učenia, seminárov, prednášok a odborných prezentácií
zameraných na žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých
škôl,
- organizovanie a realizácia odborných workshopov, konferencií,
prednášok a seminárov o postavení a právach príslušníkov
národnostných menšín pre odbornú aj laickú verejnosť,
- vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov v oblasti
práv príslušníkov národnostných menšín,
- organizovanie edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie detí,
mládeže a dospelých v oblasti národnostnej kultúry,
- vzdelávanie organizátorov kultúrno-osvetových a umeleckých aktivít,
- realizácia tanečných domov, umeleckých sústredení, organizovanie
poznávacích akadémií v materskej krajine, zameraných na spoznávanie
kultúrnych hodnôt a histórie národnostnej menšiny,
- organizovanie voľnočasových aktivít v záujme predchádzania a
eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov najmä u detí a mládeže pri
použití nových, inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s
dôrazom na ich výchovný charakter a rozvoj kultúry a jazyka
príslušníkov národnostných menšín,
- realizácia táborov pre deti a mládež patriacich k národnostnej
menšine s cieľom prehlbovania identity a osobnostného rozvoja
príslušníkov národnostnej menšiny, zdokonaľovanie sa v materinskom
jazyku s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej národnostnej kultúry,
- organizovanie denných tvorivých dielní zameraných na rozvoj
špecifických manuálnych a umeleckých zručností smerujúcich k
zachovaniu a rozvoju kultúry a jazyka národnostných menšín,
- organizovanie vystúpení amatérskych divadelných súborov, ktorých
cieľom je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a
kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
- príprava predstavení, uvedenie a šírenie pôvodného národnostného
umeleckého diela na Slovensku i v zahraničí,
- organizovanie folklórnych, tanečných a iných festivalov s miestnym,
regionálnym, celoslovenských či medzinárodným významom,
- organizovanie celoštátnych postupových súťaží v oblasti tanečného a
divadelného umenia, spevu a hudby, poézie a prózy,
- organizovanie výstav výtvarného umenia a fotografií a prezentácia
kultúry a dejín príslušníkov národnostných menšín, osobností a
historických udalostí,
- vydávanie knižných publikácií, periodík, resp. kultúrnych príloh s
multikultúrnou a interetnickou tematikou, s dôrazom na život a
históriu národnostných menšín žijúcich na území SR,
- realizácia národnostných kultúrnych projektov prostredníctvom
internetu, príprava a tvorba CD a DVD nosičov a audiovizuálna tvorba.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |