znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lekno - Centrum sociálnych služieb, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45744114
Seat
Zlatá Baňa 179, 08252 Zlatá Baňa, Slovenská republika
Website
Registration number
443/2014
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
23.09.2014
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Zuzana Lipovská
    born 11.10.1985

Statutory body: Director
  • Mgr. Zuzana Kužilová From:23.09.2014To:04.12.2014
  • Mgr. František Kužila From:05.12.2014To:

Type of the generally beneficial services
Zakladateľ zakladá podľa ust. § 5 zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby v súlade s ust. § 2 ods. 2 vyššie citovaného zákona a to na poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Nezisková organizácia poskytuje nasledovný druh všeobecne prospešných služieb:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť s akcentom na poskytovanie sociálnych služieb.

Poskytovanie sociálnych služieb v rozssahu:
- starostlivosť v Zariadení pre seniorov v rozsahu ust. § 35
- starostlivosť v Zariadení opatrovateľskej služby v rozsahu ust. § 36
- opatrovateľská služba v rozsahu ust. § 41
- prepravná služba v rozsahu ust. § 42

a) Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby:
- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa
- poskytuje:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie,

- utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
zabezpečuje: záujmová činnosť

b) Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálne služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa príloha č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa:
- poskytuje:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie,

- utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

c) Opatrovateľská služba - poskytuje sa fyzickej osobe, ktorá:
- je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a
- je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti ao svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa príloha č. 4 zákona o sociálnych službách.

d) Prepravná služba - bude poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |