znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Active life, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743916
Seat
Klimkovičova 11, 04023 Košice-Sídlisko KVP, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/19/2014
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
22.08.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Jaroslav Dzurik
    born 30.03.1985
  • Stanislava Gállová
  • Radovan Gergeľ
    born 25.09.1982

Statutory body: Director
  • Stanislava Gállová From:22.08.2014To:

Type of the generally beneficial services
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- propagácia a organizácia vzdelávacích programov, kurzov, školení, seminárov, konferencií s sympózií v oblasti telesnej kultúry
- propagácia a organizácia workshopov v oblasti celoživotného vzdelávania, mimoškolského vzdelávania, záujmového vzdelávania a iných podporných činností v oblasti telesnej kultúry
- spolupráca so štátnymi a so samosprávnymi inštitúciami, ako aj so súkromným sektorom za účelom realizácie verejnoprospešných podujatí, projektov a cieľov zameraných na športové podujatia a iné záujmové a spoločenské aktivity
- organizovanie športových s pohybových akcií
- služby poskytujúce v oblasti organizovania mimoškolských aktivít a športových podujatí
- vytváranie podmienok pre voľnočasovú činnosť všetkých vekových kategórii
- realizácia publikačnej činnosti v oblasti rozširovania a upevňovania kultúrnych a spoločenských informácii
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- ochrana a podpora telesného zdravia obyvateľov prostredníctvom voľnočasových pohybových aktivít
- propagácia zdravého životného štýlu
- tvorba a zveľaďovanie obytného a rekreačného prostredia
- rozvoj ekologickej výchovy
- organizovanie a spolupráca pri verejnoprospešných podujatiach, projektoch zameraných a ochranu životného prostredia
- propagácia v oblasti starostlivosti a šetrnosti k životnému prostrediu
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- organizovanie dobročinných zbierok
- organizovanie charitatívnej činnosti, materiálnej pomoci rodinám
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- činnosti zamerané na zvyšovanie kvality života prostredníctvom športových a iných spoločenských aktivít
- vytváranie podmienok pre sebarealizáciu a motiváciu obyvateľov
- spoločné návštevy kultúrnych podujatí, organizované za účelom rozvoja telesnej kultúry a aktívneho športového života všetkých vekových kategórii
- organizovanie pravidelných pohybových aktivít obyvateľov mesta
- činnosti zamerané na rozvoj regionálnej a cezhraničnej spolupráce s organizáciami, občianskymi združeniami a kultúrnymi inštitúciami s podobnou činnosťou
- propagácia a podpora v oblasti cestovného ruchu, voľnočasových aktivít, aktívneho trávenia voľného času, realizácie športu
- ochrana práv a slobôd

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |