znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nové energie života, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743738
Seat
Lipovany 125, 985 31 Lipovany, Slovenská republika
Website
Registration number
6/2014
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
07.08.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Marian Svinčiak
  born 29.07.1973
  Deposit: 100 EUR
 • Ing. Andrea Ďurošová
  born 07.08.1975
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Andrea Svinčiak
  born 07.08.1975
   From:07.08.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom zabezpečenia všeobecne prospešných služieb v zmysle § 2 ods. 2 písm. c)-h) zákona č. 213/1997 Z. z. v účinnom znení pre občanov Slovenskej republiky.

Podľa zákona o neziskových organizáciách podľa § 2 ods. 2 poskytuje n.o. nasledovné verejno-prospešné služby:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
c) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
e) tvorba ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Všetky verejno-prospešné služby v bodoch a)-f) sa budú vykonávať a realizovať formou verejných prednášok, kurzov, video-školení, výrobou powerpointových prezentácií, vydávania knižných a obrazových publikácií, uverejňovania odborných článkov na webovej stránke neziskovej organizácie.


Hlavnou náplňou je vytvorenie internetovej televízie, prostredníctvom ktorej sa budú všetky uvedené verejno-prospešné služby šíriť na verejnosti s cieľom informovať a spájať ľudí za účelom výchovy a vzdelávania.

Služby podľa bodu c) sa budú realizovať aj prostredníctvom osobného poradenstva.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |