znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Adores n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743631
Seat
Ľudovíta Fullu 1191/1, 01301 Teplička nad Váhom, Slovenská republika
Website
Registration number
9/14
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
23.07.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Katarína PallováDeposit: 300 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Marián Bartek From:23.07.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
• Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klientov spôsobenej
ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom
alebo dovŕšením dôchodkového veku
- poskytovať celodennú starostlivosť starým, chorým či osamelým
ľuďom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú
pomoc inej osoby,
- vytvárať klientom rodinné prostredie s dôrazom na súkromie a
bezpečnosť v domácom prostredí,
- realizovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí,
- realizovať prepravnú službu,
- zabezpečovať pomoc pri návštevách lekárov, právnikov, kňazov,
na úradoch a pod.,
- organizovať liečebno-telesnú výchovu s prihliadnutím na
individuálne potreby a možnosti klienta,
- požičiavanie pomôcok fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
odkázaným na pomôcku,
- zabezpečovať účasť klientov pri rôznych kultúrnych
príležitostiach,
- realizovať pranie a žehlenie osobnej i posteľnej bielizne
klientov,
- zabezpečovať pravidelné upratovanie a čistenie miestností a
príslušenstva v domácom prostredí klienta,
- poskytovanie sociálneho poradenstva,
- zabezpečovanie a organizovanie odborných konferencií, účasť na
odborných seminároch a konferenciách v sociálnej oblasti,

• Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- Profesijné rekvalifikácie mládeže a dospelých,
- Organizovanie a sprostredkovanie výučby,
- Publikovanie odborných štúdií, článkov a propagačných
materiálov,
- Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti celoživotného
vzdelávania, jeho budovanie a rozvoj,
- Cezhraničná spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania,
- Expertízna činnosť pre potreby orgánov a inštitúcií Vlády
Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny, poradenská a konzultačná činnosť pre regionálne
združenia miest a obcí Slovenska, mikroregióny, podnikateľské
subjekty,
- Poradensko- konzultačná činnosť pri spracovávaní komunitných
plánov miest a obcí,

• Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- Predkladanie projektov vyhlásených a schválených Európskou
úniou a nadáciám,
- Analytická a monitorovacia činnosť,
- Poradenské a sprostredkovateľské služby občanom v núdzi,
- Podpora aktivít a spracovávanie návrhov a projektov pre
integráciu marginalizovaných skupín obyvateľstva do
spoločenského, pracovného a rodinného života v regióne
Žilinského kraja.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |