znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LIRI n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743363
Seat
Petrovany 8, 08253 Petrovany, Slovenská republika
Website
Registration number
426/2014
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
20.06.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Matúš SabolDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Matúš Sabol
    born 24.09.1981
     From:20.06.2014To:

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Primárne ide o tieto druhy všeobecne prospešných služieb:

1. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov;

2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov;

3. poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.

Sekundárne bude nezisková organizácia vykonávať tieto druhy všeobecne prospešných služieb:
1. humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania;
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného štýlu so zameraním na cieľovú skupinu;
3. realizácia aktivít smerujúcich k rozvoju služieb pre seniorov a ďalšie cieľové skupiny ohrozené sociálnym vylúčením;
4. vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania vzdelávacích a výmenných pobytov;
5. vedecká činnosť, výskum, vývoj a informačné služby;
6. prevencia kriminality a drogových závislostí;
7. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
8. realizácia aktivít smerujúce k rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a agroturistiky;
9. príprava, manažovanie, ttechnická pomoc a podpora, hodnotenie projektov a programov domácich a zahraničných donorov a projektov pomoci zo štrukturálnych a iných fondov EÚ;
10. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva so zameraním na ochranu prírody a ďalších prírodných zdrojov;
11. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, organizovanie športových aktivít a podujatí;
12. publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov;
13. vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie;
14. odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |