znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národná jodizačná agentúra n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45743321
Seat
Podháj 39, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
3/2014
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
21.07.2014
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Peter Kollárik

Statutory body: Director
  • Mgr. Peter Kollárik From:21.07.2014To:14.07.2015

Type of the generally beneficial services
Národná jodizačná agentúra n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Účelom Národnej jodizačnej agentúry n.o. je vykonávať činnosti smerujúce k eliminácii možných rizík súvisiacich či vyplývajúcich z deficitu jódu na Slovensku, s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva.

Za tým účelom Národná jodizačná agentúra n.o. najmä:
• organizuje rôzne formy vzdelávania a výchovy detí, mládeže a ostatných občanov
Slovenskej republiky o význame jódu pre ľudský organizmus,
• realizuje vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia na podporu zdravého
životného štýlu, výmenu odborných skúseností, organizuje semináre, vedecké
konferencie, kongresy, kurzy a prednášky na národnej i nadnárodnej úrovni,
• vydáva rôzne publikácie,
• oslovuje masmédiá a iným spôsobom organizuje vzdelávanie širokej verejnosti,
• úzko spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenskou zdravotníckou
univerzitou v Bratislave a jej vedecko-výskumnou základňou a inými kompetentnými
štátnymi i neštátnymi inštitúciami, organizáciami a spoločnosťami, domácimi i
zahraničnými, ako napr. Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Slovenská
obchodná inšpekcia, Slovenská akadémia vied a pod.,
• organizuje projekty monitorovania stavu jódovej saturácie v jednotlivých
regiónoch Slovenskej republiky, u jednotlivých vekových štruktúr obyvateľstva a
pohlaví,
• konfrontuje stav jódovej saturácie s inými krajinami,
• organizuje výkon štúdií v oblasti výskumu, vývoja a kontroly potravín a
výživových doplnkov z pohľadu obsahu jódu,
• navrhuje spôsoby možnej profylaxie jódového deficitu obyvateľov Slovenska,
• organizuje monitorovanie vývoja porúch, zdravotných ťažkostí, ochorení,
súvisiacich s nedostatkom jódu, resp. nadmerného príjmu jódu, k tomuto vydáva a
publikuje výsledky takýchto zisťovaní,
• organizuje vytváranie odborných komisií, výborov, či iných združení odborníkov
Slovenska s cieľom realizácie účelu Národnej jodizačnej agentúry n.o.,
• spolupracuje s odborníkmi príslušných profesií - verejné zdravotníctvo,
medicína, právo, spoločenské vedy, ekonómia a iné,
• spolupracuje s jodizačnou komisiou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky,
• spolupracuje s ICCIDD - International Council for the Control of Iodine
Deficiency Disorders (Medzinárodná rada pre kontrolu porúch z nedostatku jódu).

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |