znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kicsi szív, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742936
Seat
Modrany 352, 94633 Modrany, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-8/2014
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
03.04.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PaedDr. Anna Molnárová
    born 20.12.1963
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Alexandra Lamiová
    born 29.06.1981
     From:03.04.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia s názvom Kicsi szív, n.o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách, v nasledovných oblastiach:
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych a duchovných
hodnôt,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |