znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LAMA a spol., n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742898
Seat
Chocholná-Velčice 261, 913 04 Chocholná-Velčice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/236-4/2014
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
25.03.2014
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Leonarda Pupišová

Statutory body: Director
  • Leonarda Pupišová From:25.03.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods. 2 zákona:
- Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja hudobnej, umeleckej a telesnej kultúry na celom území SR a to najmä v oblasti vzdelávania a rozvoja talentov a rozširovania záujmu o hudbu, spev, tanec, maľovanie, šport a iné umelecké aktivity.
Všeobecne prospešné služby poskytuje nezisková organizácia formou:
- organizovania kultúrnych, spoločenských a hudobných podujatí,
- organizovania táborov,
- vzdelávania mládeže a detí zo sociálne slabších rodín,
- poskytovania pracovných príležitostí pre vychovávateľov a učiteľov,
- organizovania stretnutí s odborným programom,
- poskytovania služieb v oblasti telesnej výchovy, kultúry, športu, umeleckého a hudobného rozvoja, vzdelávania cudzích jazykov aj v spolupráci so zahraničnými subjektmi za účelom prehlbovania vzťahov a výmeny skúseností

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |