znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁDEJ AKO DAR n.o. "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742855
Seat
Kamenná 8/13, 97246 Čereňany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/234-2/2014
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
12.03.2014
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ladislav Žiško

Statutory body: Director
  • Ladislav Žiško From:12.03.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné všeobecne prospešné služby najmä v dennom stacionári pre seniorov, v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačnom stredisku

1/ komplexné služby sociálnej, výchovnej a poradenskej starostlivosti podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení pod odborným vedením.
a. obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba
bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.
b. odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia, pracovná terapia, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, poskytovanie 24
hodinovej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovaná personálom
zdravotnej starostlivosti, v pobytovom zariadení, sprostredkovanie tlmočníckej služby.
c. doplnkové služby: nakupovanie, sprostredkovanie kaderníckych a pedikérskych
služieb, priamo v pobytovom zariadení, prepravná služba seniorov na prípadné
lekárske vyšetrenia.
2/ poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť (humanitnú starostlivosť
možno poskytnúť seniorom v hmotnej núdzi alebo v sociálnej núdzi na financovanie riešenia
mimoriadnej krízovej situácie, ktorú nemožno riešiť inými formami sociálnej pomoci),
3/ tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia seniorov (ochrana zdravia
a zvyšovanie kvality života seniorov v pobytovom zariadení - hygienický režim, systém
analýzy nebezpečenstiev a metódy kritických kontrolných bodov, dohľad nad užívaním
liekov, analýza rizík a nebezpečenstiev, epidemiologický plán).
4/vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, zabezpečenie záujmovej činnosti, kurzy
počítačové, skupinové kondičné cvičenia vytvorenie a prevádzka relaxačného centra, rozvoj
športovej činnosti, organizovanie turistických stretnutí a špeciálnych letných a zimných
športov pre seniorov.
5/ utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí (cenné veci si môžu seniori uschovať v
zabezpečenom trezore, nachádzajúceho sa na recepcii pobytového zariadenia),
6/ vykonáva sa dohľad na usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní
sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť v rámci zariadenia a základných
sociálnych aktivít (rozsah dohľadu sa určuje v hodinách alebo zoznamom úkonov, pri ktorých
FO potrebuje dohľad).
7/ poskytovanie odľahčovacej služby - odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným, ktorou sa poskytuje alebo
zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia.
v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. v rozsahu najmenej 12 hodín denne.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |