znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
New Edu, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742740
Seat
Kováčikova 1467/12, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-4/2014
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
26.02.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Tibor Palko From:26.02.2014To:

Type of the generally beneficial services
New Edu, n.o. poskytuje v súlade s § 2 ods. 2 písm. e) a h) zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby nasledujúce všeobecne prospešné služby:
a. rozvoj a podpora nových foriem vzdelávania,
b. služby na podporu regionálneho rozvoja a
zamestnanosti - poradenské, konzultačné, vzdelávacie
služby,
c. služby na podporu integrácie na trh práce a sociálnej
inklúzie - prostredníctvom programov štátnej podpory
zamestnanosti poskytovať dlhodobo nezamestnaným
osobám a taktiež osobám s nízkou kvalifikáciou
pracovné možnosti na uplatnenie sa na trhu práce a
tým zdokonaľovať ich pracovné návyky a zaradiť ich do
pracovného života,
d. organizácia domácich a medzinárodných konferencií,
podpora účasti na domácich a medzinárodných
konferenciách a kongresoch,
e. tvorba vzdelávacích materiálov a pomôcok,
f. publikačná a prekladateľská činnosť v súvislosti s
aktivitami uvedenými vyššie v písm. a-e
g. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné
služby
h. vydavateľská a edičná činnosť, najmä v súvislosti s aktivitami
uvedenými vyššie v písm. f. a v písm. g.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |