znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút informačných technológií n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742553
Seat
Univerzitná 8215/1, 01008 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
1/14
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
15.01.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Vitaly Levashenko
    born 22.03.1968

Statutory body: Director
  • prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD. From:15.01.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie nasledovných všeobecne prospešných služieb:
1. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
a) práca na medzinárodných a národných projektoch na podporu
výskumu a rozvoja v oblasti informačných technológií,
b) organizácia rôznych výskumných a vedeckých podujatí
konferencie, semináre, kurzy a iné stretnutia),
c) zabezpečenie podmienok výskumu a vývoja v oblasti informačných
technológií,
d) podpora vydavateľskej činnosti a účasti na rôznych výskumných a
vedeckých podujatiach,
e) zabezpečenie vzdelávacích aktivít v oblasti vyučovania
informačných technológií a cudzích jazykov,
f) šírenie (diseminácia) poznatkov v oblasti informačných
technológií,
g) podpora mobility výskumníkov, expertov a iných odborníkov v
oblasti informačných technológií,
h) zabezpečenie aktivít v oblasti prekladov cudzích jazykov.

2. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
a) analýza a propagácia možností informačných technológií pre
zabezpečenie regionálneho rozvoja,
b) spolupráca so slovenskými univerzitami a inými organizáciami v
oblasti výskumu a rozvoja,
c) prezentácie spoločností poskytujúcich pracovné príležitosti.

3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
a) zabezpečenie vzdelávacích aktivít v oblasti výchovy a rozvoja
telesnej kultúry,
b) podpora športových podujatí, súťaží, kurzov v spolupráci s
inými organizáciami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |