znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
FATIME n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742499
Seat
Bratislavská 81/37, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-218/2014
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
08.01.2014

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Alexander Bittera
    born 17.08.1965

Statutory body: Director
  • Alexander Bittera From:08.01.2014To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov a to:
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek v zariadení:
a) zariadenie pre seniorov;
b) domov sociálnych služieb.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |