znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LOGaDYS n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742308
Seat
Slnečnicová 450/2, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-217/2013
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
20.12.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PaedDr. Alena Štihová, PhD.

Statutory body: Director
  • PaedDr. Alena Štihová, PhD.
    born 19.07.1961
     From:20.12.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby :
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, a to
formou:
-služieb v oblasti poskytovania odbornej
starostlivosti o deti a mládež so zdravotným
znevýhodnením, konkrétne s narušenou komunikačnou
schopnosťou, poruchami reči, špecifickými poruchami
učenia a viacnásobným postihnutím,
-rozvíjania schopností detí s rizikovým vývinom a
prevencie porúch reči a učenia,
-osvetovej, vzdelávacej a poradenskej činnosti pre
deti a rodičov (resp. zákonných zástupcov) detí s
narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchami reči,
poruchami učenia a viacnásobným postihnutím,

2. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné
služby, a to formou zapojenia sa do výskumov
prospešných pre deti s narušenou komunikačnou
schopnosťou.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |