znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NAŠE MANŽELSTVO n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742286
Seat
Nešporova 1367/34, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Website
Registration number
13/13
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
16.12.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ivan Staroň
    born 21.09.1964

Statutory body: Director
  • Mgr. Ivan Staroň From:16.12.2013To:

Type of the generally beneficial services
1. NAŠE MANŽELSTVO n. o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné
služby:
a) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kresťanských
duchovných a kultúrnych hodnôt v oblasti manželstva a rodiny,
b) Poskytovanie výchovy a vzdelávania snúbencov a manželských
párov v oblasti budovania a posilňovania vzťahov v manželstve a
v rodine.
2. Nezisková organizácia bude rozvíjať, chrániť, obnovovať a
prezentovať kresťanské duchovné a kultúrne hodnoty v oblasti
manželstva a rodiny prostredníctvom organizovania kurzov pre
manželov a snúbencov, ktoré budú smerovať k posilneniu ich
vzájomných vzťahov na základe kresťanskej viery. Týmto vzťahom
(manželstvu a rodine) rozumie, prezentuje a podporuje ich tak, ako
sú uvedené v Svätom Písme – Biblii v Genesis 1, 27 a 2, 21 – 24.
3. Nezisková organizácia bude pôsobiť v oblasti vzdelávania snúbencov,
ktorí sa pripravujú pre manželstvo organizovaním predmanželských
kurzov.
4. Nezisková organizácia bude spolupracovať s autormi odbornej
literatúry v oblasti manželstva a rodiny a bude sa spolupodieľať na
vydávaní literatúry a pracovných materiálov pre potreby manželov a
snúbencov.
5. Nezisková organizácia sa bude v oblasti výchovy a vzdelávania
manželských párov podieľať na príprave manželských párov, ktoré sa
budú venovať iným manželským párom v oblasti poradenstva (monitoring
a supervízia).
6. Nezisková organizácia bude vykonávať popri službách podľa bodov 1-5
aj poradenské služby, preventívnu činnosť a vykonávať ďalšie
všeobecne prospešné aktivity v prospech manželstva a rodiny.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |