znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NESTA n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742031
Seat
B. Nemcovej 1, 966 22 Lutila, Slovenská republika
Website
Registration number
10/2013
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
11.12.2013
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Martin BenkoDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Martin Benko From:11.12.2013To:14.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

a) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- rozvoj a prezentácia kultúrnych a historických hodnôt krajín EÚ na medzinárodnej a národnej úrovni prostredníctvom seminárov, konferencií a diskusných fór

b) Ochrana ľudských práv a základných slobôd:
- kompletný informačný servis a širenie osvety o ochrana práv národnostných menšín a etnických skupín, práca v prospech rovnosti žien a mužov, aktivity proti diskriminácii, rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a intolerancii, ľudí v nebezpečenstve, ako aj občianskej neznášanlivosti
- opatrenia na podporu sociálnych skupín, ohrozených sociálnym vylúčením
- podporovanie programu aktívneho rodičovstva prostredníctvom vzdelávania rodičov v problematike zvládania problémov vo výchove detí aj ako prevencie týrania a zanedbávania detí, prevencia vývinových, zdravotných problémov a narušeného správania detí
- podpora inovačných projektov v oblasti sociálneho začleňovania rizikových skupín obyvateľstva a zvyšovania kvality a dostupnosti sociálnych služieb

c) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- poskytovanie a podporovanie neformálneho vzdelávania, vzdelávania mládeže a dospelých a rozvoj individuálneho štúdia na neformálnej úrovni
- vzdelávanie poskytované prostredníctvom seminárov, konferencií, workshopov, návštev škôl a univerzít, centier mladosti a ostatných inštitúcií, ktoré poskytujú vzdelávanie

d) Voľný čas a kultúra:
- podieľanie sa na projektoch zameraných na aktívne využívanie voľno časových aktivít detí a mládeže, podávanie informácií o činnosti a aktivitách týchto organizácií, o možnostiach kultúrneho a športového využitia, a takto ich zabezpečovať v spolupráci s občianskymi združeniami, neziskových organizáciami a nadáciami, inštitúciami a inými zariadeniami pracujúcimi s mládežou na národnej a medzinárodnej úrovni

e) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby:
- poskytovanie služieb a zabezpečovanie podpory neziskovým organizáciám na národnej a medzinárodnej úrovni, malým a stredným podnikom, mestám a obciam prostredníctvom zhromažďovania informácií;
analýzou a tvorbou hodnotiacich záverečných správ a poskytovania všeobecne prospešných informácií
- aktivity súvisiace s podporou výskumu, vývoja, vedecko-technickými a informačnými službami

f) Informačný servis medzinárodnej spolupráce:
- informácie o zahraničných pracovných, študijných a oddychových príležitostiach; podpora medzinárodných výmen mládeže medzi partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí

g) Tvorba a ochrana životného prostredia:
- zvyšovanie úrovne tvorby a ochrany životného prostredia prostredníctvom poskytovania informácií; organizovaním seminárov, konferencií a worksopov a ostatných neformálnych foriem vzdelávania

h) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti:
- poskytovanie pomoci; informačného servisu; podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti pre regionálne rozvojové agentúry, neziskové organizácie, obce a mestá prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a využitia fondov EÚ na rozvoj regiónov a podporu ekonomickej aktivity obyvateľov zúčastnených krajín
- podpora zamestnávania, vykonávaného neverejnými neziskovýcmi organizáciami pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby inak znevýhodnenými

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |