znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Ekoturistika, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45742014
Seat
Lačnov 2, 08236 Lipovce, Slovenská republika
Website
Registration number
403/2013
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
21.11.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Anna LorkováDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Anna Lorková From:21.11.2013To:

Type of the generally beneficial services
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- vychovávať a vzdelávať členov ako aj nečlenov neziskovej organizácie, k trvalému udržaniu kvality života v regióne a k ohľaduplnosti k prírodnému a životnému prostrediu; obohacovať ich o poznatky a skúsenosti formou návštev a pobytov v iných regiónoch, v ktorých ochrana prírody má vysokú prioritu; implementovať tieto poznatky do vlastného regiónu formou prednášok, seminárov, legislatívnych návrhov a ochranárskych opatrení priamo v prírode; rozvíjať ekoturistiku - zodpovednú turistiku v prírode, ktorej cieľom je chrániť prírodné a životné prostredie, zamedziť jeho poškodzovaniu prostredníctvom cestovného ruchu a zlepšiť kvalitu života a životnú úroveň miestnych obyvateľov,
- propagovať pohyb a pobyt v prírode a jeho význam pre zdravie dnešnej populácie formou publikácií a organizovania takých regionálnych pohybových aktivít v prírode, ktoré nebudú viesť k narušeniu rovnováhy v prírode, resp. k poškodzovaniu prírody a životného prostredia,
- organizovať návštevy prírodných rezervácií za účelom ďalšieho vzdelávania, skúmania a poznávania ekosystémov, zabezpečenia ich trvalej ochrany a rešpektovania miestnej kultúry,
- vstupovať do iných združení a organizácii rovnakého alebo podobného zamerania za účelom výmeny skúseností, podpory ľudských práv na slobodu pohybu v prírode a rozvoja ekoturistiky.
2. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva:
- združovať ľudí, ktorí milujú prírodu a chcú ju chrániť, ako aj motivovať ďalších ľudí k ochrane prírody a životného prostredia,
- tvorba náučných chodníkov, čistenie a úprava turistických chodníkov, tvorba informačných tabúľ pre turistov, značkovanie lokálnych turistických a cykloturistických chodníkov, úprava vyhliadkových miest a odpočívadiel, čistenie studničiek, zber odpadkov a organizovanie táborov v prírode,
- implementácia osvedčených spôsobov a skúseností z udržiavania ekosystémov v rôznych prírodných rezerváciách do regiónu,
šíriť myšlienky trvalo udržateľného rozvoja ľudstva, ochrany prírody za pomoci informačných technológií, letákov, informačných tabúľ, prednášok, seminárov, školení, kurzov, zverejňovania informácii o znečisťovateľoch prírody a životného prostredia.

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby podľa bodu 1. a 2. na celom území SR s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |