znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia dieťa a svet
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741671
Seat
Ruskov 371, 04419 Ruskov, Slovenská republika
Website
Registration number
419
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
16.09.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Veronika Deáková
    born 28.11.1978

Statutory body: Director
  • Veronika DEÁKOVÁ From:16.09.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- v organizovaní kultúrnych, spoločenských, umeleckých, športových podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy a realizácia projektov,
- informačné služby prostredníctvom internetu.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |