znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút psychologického poradenstva a vzdelávania n.o "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741646
Seat
Záhumenská 1991/51, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/228-17/2013
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
06.09.2013
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Ingrid Červeňanová
    born 19.02.1970

Statutory body: Director
  • PhDr. Ingrid Červeňanová From:06.09.2013To:

Type of the generally beneficial services
1. Nezisková organizácia bude ako všeobecne prospešné služby poskytovať služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, ochranu zdravia obyvateľstva, ochranu ľudských práv a základných slobôd a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z.

2. Nezisková organizácia bude v rámci poskytovania všeobecne prospešných služieb uvedených v bode 1 vykonávať tieto činnosti:

a) Poradenstvo, individuálne, párové ,manželské a skupinové

b) Edukačné programy pre verejnosť

c) Sociálna a psychologická starostlivosť o rizikové skupiny populácie,

d) Sociálna a psychologická starostlivosť o všetky skupiny populácie,

e) Vzdelávacia činnosť ( sociálna inklúzia, vzdelávanie pre študentov, učiteľov,zdravotníkov, pre širokú verejnosť)

f) Krátkodobé a dlhodobé vzdelávacie programy

g) Edičná a publikačná činnosť, nákup a vydávanie vedeckých a informačných publikácií, predaj publikácií pre účastníkov vzdelávacích programov

h) Poskytovanie služieb v oblasti výroby propagačných materiálov o činnosti neziskovej organizácie,


i) Poskytovanie služieb a činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančých prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja,

j) Organizovanie kongresov, konferencií, seminárov, diskusií, výcvikov, workshopov, štúdijných ciest, supervízií, terapeutických klubov a iných rôznych podujatí na realizovanie účelu založenia,

k) Spolupráca s masmédiami a inými, záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami,

l) Prevádzkovanie tvorivých dielní, arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie,


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |