znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kvalita života, FMK, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741573
Seat
Plzenská 2827/2, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
396/2013
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
28.08.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Mária Karaffová
    born 20.11.1963

Statutory body: Director
  • Bc. František Karaffa From:28.08.2013To:25.05.2017
  • Mgr. Mária Karaffová From:26.05.2017To:

Type of the generally beneficial services
a) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
b) Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa Zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivostia o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovanie Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
c) Poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zabezpečovanie a podpora najmä terénnych a ambulantných sociálnych služieb na zotrvanie príjimateľa v prirodzenom domácom prostredí.
d) Poskytovanie sociálnej kurately podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
e)Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. Zabezpečenie vzdelávania dospelých, detí, mládeže a seniorov v akreditovaných kurzoch v zdravotnej a sociálnej oblasti. Vykonávanie pomocnej, podpornej a vzdelávacej činnosti v sociálanej a zdravotníckej oblasti a a organizovanie aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí so sociálym znevýhodnením, zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovanej rómskej komunity. Podpora celoživotného vzdelávania.
f) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.
g) Ochrana ľudských práv a základných slobôd.
h) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby.
i) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
j) Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na poskytovanie ktorých nie je právnymi predpismi stanovené splnenie osobitných podmienok.
k) Spolupráca a udržiavanie kontaktov s domácimi a zahraničnými subjektmi, partnerskými organizáciami, asociáciami, občianskymi združeniami, nadáciami a podpornými fondmi orientujúcimi sa na túto problematiku pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb.
l) Skvalitnenie života a zabezpečenie dôstojného a plnohodnotného života zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, dospelých, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia so zohľadnením ich individuálnych potrieb.
m) Zabránenie sociálneho vylúčenia a izolácie zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých a imobilných osôb, seniorov, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia.
n)Odstráňovanie bariér zdravotne postihnutým, ťažko zdravotne postihnutým a imobilným osobám, seniorom pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, pri návštevách kúpeľov, rekondičných pobytov, kultúrnych, spoločenských, športových a náboženských podujatí, pri vybavovaní úradných záležitostí, návštevách príbuzných, priateľov a pod.
o) Zabezpečenie holistického prístupu k cieľovej skupine zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých osôb, seniorov, detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia, zameraného na uspokojenie ich biologických, psychických, sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb.
p) Organizovanie výchovnovzdelávacích a rekreačných podujatí, táborov pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre zdravotne postihnutých, ťažko zdravotne postihnutých, dospelých, seniorov.
q) Zabezpečovanie zdravotného dozoru na kultúrnych, spoločenských, športových a náboženských podujatiach.
r) Zabezpečenie administratívnej, školiacej, edukačnej činnosti a poradenstva pre osoby so sociálne znevýhodnením.
s) Starostlivosť o ľudí, ktorí sú aktívni v pomoci chorým, ťažko zdravotne postihnutým, seniorom a sociálne odkázaným občanom, napr. starostlivosť o bezprívkových darcov krvi, dobrovoľníkov a pracovníkov v zdravotnej a sociálnej oblasti, ak sa ocitnú v situácii, keď sú sami odkázaní na pomoc.
t) Vyhľadávanie, monitorovanie a zabezpečovanie pomoci ľuďom, ktorí sú bezmocní, zraniteľní, odkázaní na pomoc.
u) Šírenie úcty k životu od počatia po prirodzenú smrť, zabezpečenie aktívnej celkovej a holistickej paliatívnej starostlivosti o chorých v terminálnom štádiu života s cieľom uspokojenia ich bio - psycho - sociálnych a sprituálnych potrieb a zachovania čo najvyššej možnej kvality života v prirodzenom domácom prostredí.
v) Spolupráca s orgánmi štátnej, verejnej správy a samosprávy /napr. VÚC, mestá, obce/ pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb, najmä v zdravotnej a sociálnej oblasti na základe zmlúv v zmysle platnej legislatívy.
w) Aktívna tvorba a účasť na domácich a i zahraničných projektoch a projektoch, zameraných na využívanie fondov z Európskych zdrojov, realizácia projektov podporujúcich celkovú prosperitu regiónov, vrátane kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej, zdravotnej úrovne obyvateľov.

Všeobecne prospešné služby sa budú realizovať aj prostredníctvom projektov, na ktoré budú čerpané peňažné prostriedky z fondov EÚ.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |