znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741239
Seat
Felcánova 111/25, 90021 Svätý Jur, Slovenská republika
Website
Registration number
411
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
26.06.2013

Founders (Legal persons)
 • Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen
  Martin-Boos-Strasse 4, 4210 Gallneukirchen
  IČO: 405344058
 • AGAPÉ - účelové zariadenie ECAV na Slovensku
  Prostredná 88/37, 90021 Svätý Jur
  IČO: 31783660
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • prof. ThDr. Július Filo
  born 17.12.1950
   From:26.06.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- zariadenie pre seniorov - bude poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a sociálne služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
- zabezpečuje záujmovú činnosť,
- zariadenie opatrovateľskej služby bude poskytovať sociálne služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
- domov sociálnych služieb bude poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- ošetrovateľskú starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
utvára podmienky na:
- úschovu cenných vecí
a ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na duchovné hodnoty.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |