znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Eva n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741174
Seat
Gagarinova 1714/8, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/223-12/2013
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
14.06.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Petra Ošlejšková
  • Martin Potočný
  • Ing. Beáta Čanigová
    born 29.10.1966

Statutory body: Director
  • Ing. Petra Ošlejšková From:14.06.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb :
1. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, so zameraním na:

- poskytovanie služieb pri organizovaní kultúrnych, spoločenských podujatí, okrúhlych stolov, konferencií, seminárov, workshopov a kampaní,

- organizovanie kultúrnych festivalov, koncertov, výstav, konferencií a poskytovanie konzultácií,

- organizovanie denných a víkendových pobytov, detských táborov, jednorázových akcií

- konzultácie pri príprave, spracovaní a realizácií programov, projektov a grantov v rámci organizácií neziskového sektora

- poskytovanie služieb v oblasti organizovania vydávania letákov, plagátov, časopisov a publikácií

- organizačná a technologická podpora pre dobročinné a neziskové projekty


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |