znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Casa Slovensko n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741140
Seat
Kučišdorfská dolina 2559/6, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Website
Registration number
410
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
12.06.2013

Founders (Legal persons)
 • CaSa Leben im Alter gemeinnützige GmbH
  Albrechtskreitg. 19-21, 1160 Viedeň
  IČO: FN 231912 y
  Deposit: 5000 EUR
Founders (Natural persons)
 • Ing. Juraj PALČODeposit: 5000 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Renáta KUBÁLEKOVÁ From:12.06.2013To:31.10.2014
 • Martina STROBLOVÁ From:31.10.2014To:15.11.2017
 • Martina STROBLOVÁ
  born 27.05.1971
   From:15.11.2017To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
- zariadenie pre seniorov, ktoré bude poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
zabezpečuje záujmová činnosť,
špecializované zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,
poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
zabezpečuje:
- pracovnú terapiu,
- záujmovú činnosť,
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,
- monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie,
ďalšie služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |