znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741123
Seat
Muškátová ulica 598/8, 04402 Turňa nad Bodvou, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/19/2013
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
02.07.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Helena Gašparová
  born 16.01.1952
  Deposit: 300 EUR
 • Ing. Alena Gašparová
  born 20.03.1976
  Deposit: 300 EUR
 • Ondrej Gašpar
  born 12.09.1949
  Deposit: 300 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. Aneta Gašparová From:02.07.2013To:19.12.2013
 • Katarína Melichová From:20.12.2013To:17.12.2015
 • Ing. Aneta Gašparová From:18.12.2015To:25.01.2018
 • Ing. Zuzana Jusková
  born 30.09.1973
   From:26.01.2018To:30.08.2018
 • Ing. Zuzana Jusková
  born 30.09.1973
   From:31.08.2018To:

Type of the generally beneficial services
- vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom prostredí, náhradnom prostredí, v zariadení,
- vykonávanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva,
- poskytovanie sociálnych služieb na zabezpečenie nevyhnutných podmienok potrebných pre uspokojovanie základných životných potrieb,
- poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
- mimoškolská vzdelávacia činnosť
- uskutočňovanie celoživotného vzdelávania

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |