znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
gallery 4U,nezisková organizácia "v likvidácii"
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741051
Seat
Námestie SNP 7, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/222-11/2013
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
23.05.2013
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • gallery qex, s.r.o.
    Námestie SNP 7, 91101 Trenčín
    IČO: 36333328
    Deposit: 1000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Július Homola From:23.05.2013To:25.01.2016

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje konkrétne služby:

- organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia s cieľom pomáhať pri vytváraní vzťahu ľudí, najmä mladých , k výtvarnému umeniu a ku kultúrnemu dedičstvu.
- Prostredníctvom organizovania multikultúrnych podujatí ,vzájomnou interakciou výtvarného umenia, hudby i hovoreného slova sprostredkuje pôvodné, súčasné ale i moderné umenie všetkým generáciám občanov Trenčína i celého regiónu.
- organizuje tvorivé dielne, prednášky, semináre, jubilejné prezentácie tvorby interpretov všetkých umeleckých žánrov.
- Organizuje prezentácie trenčianskych výtvarníkov,
- Sprostredkuje konzultácie v oblasti kultúrneho dedičstva
- Organizuje vystúpenia umelcov,
- Sprostredkuje zvukové a videonahrávky z vystúpení,
- Organizuje semináre o skúsenostiach zo zahraničia,
- Sprostredkúva semináre o regionálnom rozvoji
- Vypracúva projekty a poskytuje konzultácie v oblasti regionálneho rozvoja
- Organizuje folklórne podujatia-prehliadky,súťaže,medzinárodné stretnutia,
- Organizuje činnosti zachovávania kultúrnych hodnôt v oblasti slovenského folklóru.
- Organizuje výchovné podujatia v spolupráci zo školami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |