znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Centrum Koburgovo, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45741034
Seat
Ulica Ľudmily Podjavorinskej 2545/20, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-211/2013
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
22.05.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Jana Martinkovičová
  • Mgr. Juraj Štofej, PhD.

Statutory body: Director
  • Mgr. Juraj Štofej, PhD. From:22.05.2013To:16.11.2016
  • Mgr. PhD. Juraj Štofej
    born 19.03.1979
     From:16.11.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
1)Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005
Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
a)organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na
programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na
podporu plnenia rodičovských práv a povinností,
plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie
vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi,
rozvoj schopností riešiť problémové situácie a
adaptovať sa na nové situácie,
b)organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na
programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie
sociálnopatologickým javom,
c)sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných
aktivít zameraných na podporu vhodného využívania
voľného času detí.


2)Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v
Centre voľného času a poskytovanie metodickej a
odbornej pomoci v oblasti práce s deťmi v ich voľnom
čase

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |