znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Raduna, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740917
Seat
Podzámska 894/11, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-11/2013
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
03.05.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Gabriela ŠvecováDeposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Gabriela Švecová From:03.05.2013To:22.06.2018
  • Mgr. Petra Kendralová
    born 23.02.1984
     From:22.06.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti :

a/ vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- detské jasle a materské centrum
- poskytovanie komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti
od 0,5 do 7 rokov
- podpora všestrannej a komplexnej výchovy detí a mládeže, ako
aj ochrana pred negatívnymi sociálno-patologickými vplyvmi
- organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí, ako
aj výchovno-rekreačných táborov
- integrácia postihnutých detí v spolupráci s odborníkmi
- vzdelávanie a výchova v predškolskom veku
- príprava guvernantiek,
- burza vecí určených deťom
- sprostredkovateľská činnosť zameraná na spoluprácu so
špecialistami v oblasti vzdelávania, na ponuky práce a štúdia
v zahraničí, a tiež na priamu spoluprácu so zamestnávateľmi na
Slovensku, predovšetkým v rámci regiónu a s miestnymi úradmi
- organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín,
konferencií, poskytovanie konzultácií a usmernení, podávanie
návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a
činnosťou neziskovej organizácie
- publikačná činnosť, tvorba a vydávanie učebníc a metodických
materiálov pre potreby vzdelávacích programov
b/ tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a
kultúrnych hodnôt
c/ poskytovanie sociálnych služieb
d/ združovanie občanov v súlade s poslaním neziskovej organizácie
e/ poskytovanie komplexných informačno-sprostredkovateľských služieb
pre verejnosť s dôrazom na zlepšenie a otvorenie možností uplatnenia
na trhu práce, či už na základe poskytovania informácií o aktuálnych
ponukách v oblasti služieb, zamestnania, brigád, cestovania,
trávenie voľného času, kultúrnych podujatí a ubytovania na
Slovensku, predovšetkým v rámci regiónu
f/ sprostredkovateľská činnosť zameraná na spoluprácu so špecialistami
v oblasti vzdelávania, na ponuky práce a štúdia v zahraničí, a tiež
na priamu spoluprácu so zamestnávateľmi na Slovensku, predovšetkým v
rámci regiónu a s miestnymi úradmi
g/ odborné vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho
poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou neziskovej organizácie
h/ poradenské, výchovné ako i vzdelávacie služby v oblasti sociálneho
poradenstva a prevencie ako i v pomoci pri opätovnom začleňovaní
sa do spoločnosti u ľudí trpiacich rôznou formou závislosti
i/ pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a aktivizovanie
vnútorných schopností na prekonanie psychických, fyzických a
sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej situácie a pomoc s
ich integráciou do života v prirodzenom prostredí
j/ vytváranie podporných sietí na princípoch svojpomocných skupín
k/ podpora dobrovoľníckych a filantropických aktivít na miestnej,
národnej a medzinárodnej úrovni
l/ spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi v súlade s poslaním
a činnosťou neziskovej organizácie
m/ činnosť vedúca k získaniu sponzorských finančných a materiálnych
darov, príspevkov a dotácií.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |