znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
INCUBA-CREA, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740763
Seat
Tajovského 740/3, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/11/2013
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
22.04.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Prof. Dr. Martin UžíkDeposit: 50 EUR
  • Ing. Marek Horváth
    born 23.03.1974
    Deposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Marek Horváth From:10.04.2013To:

Type of the generally beneficial services
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- služby na podporu vzniku a prevádzky "spin off" a "start up" spoločnosti
- služby na podporu financovania " spin off" a "start up" firiem - inovatívne nástroje financovania
- služby podnikateľského inkubátora
- služby v oblasti podpory predaja pomocou inovatívnych nástrojov
- tvorba štúdii, podnikateľských plánov a obchodných modelov
- výskum a služby v oblasti podpory kreatívneho priemyslu
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských, prírodných a technických vied
- prenos poznatkov a technológii do praxe
- vzdelávacia činnosť, organizácia školení, konferencii, výstav, treningov, súťaží a prednášok
- poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
- vydavateľská a publikačná činnosť
- získavanie dotácií , grantov a sponzorských príspevkov za účelom spolufinancovania organizácie a jej aktivít
- spolupráca s organizáciami a podobnými aktivitami a cieľmi
- prieskumy trhu a marketingové služby
- organizácia študijných pobytov a stáži doma i v zahraničí
- výskum v oblasti znaleckej činnosti
- ochrana životného prostredia, prírody krajiny, ochrana zdravia ľudí, spoločensky zodpovedné podnikanie, environmentálne vzdelávanie
- podpora trvalo udržateľného rozvoja
- humanitná starostlivosť
- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu
- poskytovanie sociálnych služieb

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |