znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Cassovia Life Sciences, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740488
Seat
Palárikova 4, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/5/2013
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.02.2013
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Norbert Bomba

Statutory body: Director
  • Ing. Norbert Bomba From:15.02.2013To:

Type of the generally beneficial services
1. Predmetom činnosti organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na poskytovanie ktorých nie je právnymi predpismi stanovené splnenie osobitných podmienok.
2. Služby uvedené v ods. 1 tohto článku bude organizácia poskytovať aj v spolupráci s ďalšími subjektami regionálneho rozvoja.
3. Všeobecne prospešné služby v oblasti uvedenej v ods. 1 tohto článku, ktoré bude organizácia poskytovať za účelom aktivizovať ekonomický rozvoj regiónu, sú najmä:
a.aktivizovanie regiónu v oblasti získania domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej a interregionálnej spolupráce,

b. podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a vedecko-výskumných parkov,
c. zabezpečenie technikco-ekonomických štúdií, a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,
d. poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva z predvstupových, štrukturálnych fondov a fondov rámcových programov Európskej komisie na podporu výskumu a vývoja.
e. budovanie regiónu organizovaním seminárov, konferencií, kongresov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
f. koordináciu aktivít a spoluprácu so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálneho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
g. organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
h. zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií,
i. vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz,
j. organizovanie odbornej školiacej činnosti,
k. vzdelávanie medicínskych a iných odborných pracovníkov,
l. organizovanie kultúrno-spoločenských akcií,
m. organizovanie vzdelávacích konferencií, kongresov, workshopov, seminárov a sympózií.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |