znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kantorka, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740313
Seat
Bazalková 7, 04017 Košice-Šebastovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/3/2013
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
30.01.2013

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zuzana Takáčová

Statutory body: Director
  • Ing. Marián Takáč From:28.01.2013To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
- tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
- okrem toho bude nezisková organizácia Kantorka, n.o. poskytovať všeobecne prospešné služby aj prostredníctvom svojich vlastných programov v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry s cieľom aktívne prispieť k zdokonaleniu profesijných kompetencií všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami potrebnými na štandardný a profesionálny výkon pedagogickej činnosti a nepedagogickej činnosti všetkého druhu. Tieto služby bude poskytovať nezisková organizácia dištančnou, prezenčnou alebo inou formou prostredníctvom organizovania - napr. odborných seminárov, konferencií, kurzov a školení, výchovných a poradenských činností, sústredení, pobytov a víkendových stretnutí s odborným programom, prípadne iných podujatí podľa potreby vzdelávajúcich sa klientov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |