znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Capacity Building Agency n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740275
Seat
Kamienka 395, 06532 Kamienka, Slovenská republika
Website
Registration number
382/2013
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
22.01.2013
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mária Lekešová
    born 18.06.1956
  • Ing. Nadežda Jurková
    born 22.02.1975
  • Tetyana Vartsaba
  • Andriy Vartsaba

Statutory body: Director
  • Mária Lekešová From:22.01.2013To:

Type of the generally beneficial services
- podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov Východoslovenského kraja, vytvorenie podmienok a predpokladov pre dlhodobý regionálny, ekonomický rozvoj, zlepšenie atraktívnosti regiónu a rozvoj spoločenských, kultúrnych hodnôt,
- rozvoj cestovného ruchu a vidieckeho turizmu v regióne v súlade s regionálnymi operačnými programami, realizáciu rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných a vonkajších zdrojov,
- aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjaním cezhraničnej spolupráce, nadregionálnej a medziregionálnej spolupráce,
- podporu vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov,
- spracovanie regionálnych rozvojových programov regiónu, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí, technicko-ekonomických štúdií, vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz, prieskum trhu a verejnej mienky,
- poskytovanie konzultačných a informačných služieb, a to najmä poradenstva v súvislosti s využívaním štrukturálnych fondov EU,
- budovanie kooperačných vzťahov vo vnútri regiónu, najmä organizovaním odborných seminárov, výstav, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí spojených s prezentáciou regionálnych projektov a iniciatív,
- koordináciu aktivít a zabezpečenia úzkej spolupráce so všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na realizácii úloh v regionálnom rozvoji, so zreteľom na implementáciu programov a zabezpečovanie projektov EÚ,
- organizovanie spolupráce s domácimi a zahraničnými partnerskými organizáciami,
- poskytovanie komplexného poradenstva a informačného servisu pri tvorbe, implementácii, riadení a monitoringu rozvojových projektov a pri získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,
- mediálnu, edičnú, propagačnú a osvetovú činnosť vo vzťahu k regionálnemu rozvoju, zabezpečuje komplexnú reklamu podľa potrieb regiónu, návrh a výrobu propagačných materiálov na všetkých druhoch nosičov, tvorba web stránok, elektronických prezentácií a realizuje vydavateľskú činnosť,
- organizovanie odbornej školiacej činnosti, výcvikových kurzov, tréningov a kurzov v rámci regionálnej politiky a komplexného regionálneho rozvoja daného územia,
- spolupracuje pri spracovaní podnikateľských zámerov na základe potrieb regionálneho a mimo regionálneho trhu,
- poskytuje poradenskú činnosť pre miestnu a územnú samosprávu,
- poskytuje jazykové preklady a tlmočenie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |