znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Leda, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45740054
Seat
Letná 10/39, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
OVS/40/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
20.12.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Mária Nogová
    born 09.05.1969

Statutory body: Director
  • JUDr. Mária Nogová From:19.12.2012To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, prírodných a kultúrnych hodnôt
- vzdelávanie, výchova a rozvoj kultúry
- tvorba a ochrana životného prostredia
- služby na podporu regionálneho rozvoja
- podpora rozvojových projektov škôl umeleckého smeru
- modernizácia systémov a obsahu výtvarného vzdelávania
- spolupráca a kontakty medzi školami umeleckého smeru a ume1eckými združeniami,neinvestičnými fondmi a nadáciami rovnakého ideového zamerania v tuzemsku, ako aj v zahraničí,
- modernizácia materiálno-technického vybavenia pre ďalší rozvoj výučby i výchovy v oblasti výtvarného umenia a designu,
- modernizácia učebníc a učebných pomôcok,
- podpora študijných ciest pobytov študentov a pedagógov v zahraničí a pobytov zahraničných študentov a pedagógov na Slovensku,
- iniciovanie podujatí, školení, konferencií, kurzov za účelom propagácie všetkých foriem výtvarného umenia a designu,
- poskytovanie mimoriadnej podpory študentom a pedagógom školy vo výnimočných prípadoch


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |