znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Jobintegra
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739978
Seat
Račianska 1572/72, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
400
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
17.12.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Jozef ŠPIRKO

Statutory body: Director
 • Mgr. Marián BARAN
  born 24.01.1979
   From:17.12.2012To:15.11.2018
 • Róbert Csutora
  born 17.04.1973
   From:15.11.2018To:29.04.2019
 • Mgr. Veronika Vašinová
  born 27.11.1983
   From:29.04.2019To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním najmä na občanov so zdravotným a telesným postihnutím a iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva s dôrazom na potrebu ich sociálneho a pracovného začlenenia:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, konferencií, prezentácií, stretnutí, osvetových podujatí s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a pracovných stretnu-tí súvisiacich s druhom všeobecne prospešných služieb,
- vykonávanie školiacich aktivít v oblasti sociálneho a pracovného začlenenia, spoločenskej zodpovednosti, pre uchádzačov o zamestnanie, pre zamestnávateľov, pre všetkých aktérov a dotknutých
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb:
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- vypracovávanie analýz, stanovísk a komentárov k návrhom legislatív-nych aj nelegislatívnych materiálov,
- realizovanie vlastných projektov a aktivít s cieľom dosiahnuť zlepše-nie sociálnej inklúzie a väčšej integrácie ľudí so zdravotným postihnu-tím a znevýhodnených na trhu práce.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |