znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nádej pre bezbranných, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739943
Seat
Švábska 32, 08005 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
378/2012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
14.12.2012
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. Pavol Špes
  • Vladimír Bonk

Statutory body: Director
  • PhDr. Pavol Špes From:14.12.2012To:

Type of the generally beneficial services
Prevádzkovanie chráneného bývania podľa §25 zákona o sociálnej pomoci 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

Špecializované poradenstvo podľa § 84 zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Špecializované sociálne poradenstvo zamerané na osoby s psychiatrickým ochorením a rodiny osôb s psychiatrickým ochorením s osobitným zreteľom na ochorenia schizofrénneho a mánio-depresívneho okruhu a demencie.

Sociálna rehabilitácia podľa § 21 zákona 448//2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |