znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Betánia v Kalinove, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739765
Seat
Hrabovo 771, 98501 Kalinovo, Slovenská republika
Website
Registration number
14/2012
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
29.11.2012

Founders (Legal persons)
 • Cirkev bratská v Slovenskej republike
  Partizánska č. 6, 81103 Bratislava-Staré Mesto
  IČO: 00468070
 • Diakonické združenie Betánia, účelové zariadenie Cirkvi bratskej v Slovenskej republike
  Partizánska č. 6, 81103 Bratislava-Staré Mesto
  IČO: 30849667
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • Ing. Slavoj Laco From:29.11.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Betánia v Kalinove, n.o. (ďalej iba "nezisková organizácia") bude všeobecne prospešné služby poskytovať v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
Druh sociálnych služieb:
a) domov sociálnych služieb
b) zariadenie pre seniorov
c) špecializované zariadenie
d) opatrovateľská služba
e) prepravná služba

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |