znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Edukatis n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739544
Seat
Jurkovičova 7, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
374/2012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
22.10.2012
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Pavol KočišDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Pavol Kočiš From:22.10.2012To:

Type of the generally beneficial services
Úlohou neziskovej organizácie Edukatis n. o. je:
1.) Poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja a popularizácie prírodných a humanitných vied, poskytovať infomrácie o rozvoji vedy, techniky, kultúry na Slovensku a v zahraničí.
2.) Poskytovať všeobecne prospešné služby rozširovaním a upevňovaním kultúrnych, občianskych a spoločenských hodnôt, ľudských práv a slobôd.
3.) Podporovať rozvíjanie výchovno-vzdelávacích kompetencií detí a mládeže v procese výchovy a vzdelávania prostredníctvom multimediálnych, zážitkových aktivít.
4.) Poskytovať odborné prednášky, semináre pre verejnosť za účasti slovenských alebo zahraničných odborníkov v danej oblasti vzdelávania: história, matematika, biológia, chámia, geografia a ostatných prírodovedných a spoločensko-vedných disciplín.
5.) Podporovať a dopĺňať učivo pre MŠ, ZŠ a SŠ v rámci tematicky zameraných prídovedných výchovných predstavení pre deti a mládež.
6.) Podporovať a angažovať mladých ľudí na vedeckom výskume.
7.) Vytvoriť priestor pre študentov a pedagogických pracovníkov v oblasti aplikovanej didaktiky, pri realizácii výchovno-vzdelávacích programov pre deti a mládež.
8.) Tvorba, publikovanie a vydávanie vlastných informačných materiálov v tlačenej a multimediálnej podobe. Edičné vydávanie didaktických pomôcok pre učiteľov, širokú verejnosť a žiakov. Tvorba multimediálnych CD (DVD) z rôznych vedných odborov zameraných na rozširovanie a prehlbovanie vedomostí.
9.) Výroba učebných pomôcok v náväznosti na výchovno-vzdelávacie programy.
10.) Usporadúvanie národných / medzinárodných vedeckých a kultúrno - spoločenských podujatí, kongresov, festivalov.
11.) Spolupráca pri plnení svojich úloh s odbornými pracoviskami, vysokými školami a výskumnými a popularizačnýcmi pracoviskami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |