znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, nezisková organizácia
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739447
Seat
Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
389
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
10.10.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Ondrej MATEJ
    born 09.09.1969

Statutory body: Director
  • Ing. Ondrej MATEJ From:10.10.2012To:01.10.2015
  • Ing. Rastislav CENKÝ
    born 11.03.1978
     From:01.10.2015To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na regionálny rozvoj a zamestnanosť:
- organizovanie školení, konferencií, kurzov, stretnutí, prezentácií, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí,
ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- služby pri spracovaní analytických, prognostických, programových a expertíznych štúdií,
- vypracovávanie analýz, rozborov, štúdií hodnotiacich dopady pripravovaných resp. schválených právnych predpisov na rozvoj regiónov, rozvoj dopravnej infraštruktúry a tým súvisiace dopady na verejné financie a na hospodárenie verejného sektoru,
- služby pri spracovaní návrhov a koncepcií zameraných na mapovanie existujúceho stavu dopravy a hospodárstva s dôrazom na konkrétne projekty, investície so zameraním na rozvoj konkrétnych regiónov,
- poskytovanie informácií o hore uvedených oblastiach prostredníctvom internetu a prostredníctvom tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |