znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Národné tréningové centrum práce, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739391
Seat
Radlinského 3665/13, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
373/2012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
05.10.2012
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján Jozef

Statutory body: Director
  • Ján Jozef From:05.10.2012To:15.09.2013
  • ing. Ladislav Kovalský From:16.09.2013To:

Type of the generally beneficial services
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti a nadregionálneho rozvoja a zamestnanosti /prostredníctvom poradenských, konzultačných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce, ktoré podporia zamestnanosť ako aj služieb orientovaných na spoločenský rozvoj a spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie/.

Ochrana zdravia obyvateľstva, tvorba a ochrana životného prostredia.

Ochrana ľudských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien.

Vzdelávanie v oblasti získavania pracovných zručností a návykov, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizovanie školení, seminárov, kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania ako aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvateľstva/.

Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné technológie /tvorba projektov a spracovanie žiadostí pre získavanie nenávratných finančných prostriedkov, projekty na podporu vedy a výskumu a získavania nových technológií, sprostredkovanie vedecko-technických informácií o investíciách zo zahraničia, prístup k novým technológiám a transferu know-how/.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |