znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ REGIÓNU, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739307
Seat
Baštova 45/B, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
372/2012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
24.09.2012

Founders (Legal persons)
 • Ekoslov Consulting s.r.o.
  Levočská 11581/111, 08001 Prešov
  IČO: 31670083
  Deposit: 100 EUR
 • KST - CHOTARNA Hermanovce
  Hermanovce 93, 08235 Hermanovce
  IČO: 42227739
  Deposit: 100 EUR
Founders (Natural persons)
 • Janka MarinicováDeposit: 100 EUR
 • Ing. Viera HaľkováDeposit: 100 EUR
 • Mgr. Ľudmila Lešková
  born 24.04.1966
  Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Alena Kaščáková From:24.09.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom aktivizovania regiónu v oblasti domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cehraničnej a interregionálnej spolupráce. Predmetom činnosti organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, na poskytovanie ktorých nie je právnymi predpismi stanovené splnenie osobitných podmienok. Všeobecne prospešné služby, ktoré bude organizácia poskytovať za účelom aktivizovať ekonomický rozvoj regiónu, sú najmä tieto:

1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
a) aktivizivanie regiónu v oblasti získavania domácich a zahraničných grantov,
b) spoločný postup pri rozvoji a obnove technickej infraštruktúry,
c) aktivity smerujúce k rozšíreniu a obnove komunikačnej infraštruktúry,
d) podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu najmä v oblasti rozvoja športu, rekreácie a vidieckej turistiky,
e) zabezpečenie technicko-ekonomických štúdií a poradenstva pri tvorbe, implementácii a monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a štartovacieho kapitálu,
f) poskytovanie konzultačných služieb, predovšetkým poradenstva zo štrukturálnych fondov,
g) budovanie regiónu organizovaním seminárov a výstav, ako aj prezentácie regionálnych projektov a iniciatív,
h) koordináciu aktivít a spoluprácu so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní regionálenho rozvoja (v prípade potreby realizácie programov a projektov EÚ),
i) organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami a podpornými fondmi,
j) zabezpečenie vypracúvania regionálnych rozvojových štúdií,
k) vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz.

2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
4. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
6. propagácia a podpora regionálneho rozvoja,
7. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
8. tvorba a ochrana ŽP a ochrana zdravia obyvateľstva.
9. vydávať a šíriť periodické i neperiodické publikácie, najmä edičná činnosť zameraná na ciele a úlohy združenia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |