znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LAUREOLA Martin n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739269
Seat
Priehradná 2303/30, 03861 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
9/12
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
19.09.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Ľubica Schafferová
    born 03.09.1949

Statutory body: Director
  • Mgr. Ľubica Schafferová From:19.09.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona. V tejto oblasti bude poskytovať služby sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zamerané na predchádzanie krízových situácií v rodine a škole, a to formou:
- organizovania kultúrno-spoločenských, záujmových a iných aktivít
zameraných na podporu racionálneho využívania voľného času detí a
mládeže,
- aktivít zameraných na predchádzanie sociálnopatologických javov u
vybraných skupín obyvateľstva, a to najmä organizovaním vzdelávacích
kurzov a seminárov,
- aktivít zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a
povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie
vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností
riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie, a to
najmä organizovaním odborných prednášok a iných vzdelávacích
podujatí,
- poskytovanie sociálneho poradenstva na úrovni základného sociálneho
poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva pre ohrozené
skupiny detí, mládeže a ich rodičov, príp. budúcich rodičov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |