znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KOMPAS, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739242
Seat
Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
10/2012
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
25.09.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Andrea Klimentová
  born 13.06.1972
  Deposit: 50 EUR
 • Mgr. Jana SvetkovskáDeposit: 50 EUR
 • Ing. Elena SolivajsováDeposit: 50 EUR
 • Mgr. Jana SlačkováDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
 • Mgr. Jana Slačková From:25.09.2012To:30.11.2017
 • Mgr. Jana Slačková
  born 05.06.1970
   From:19.12.2017To:

Type of the generally beneficial services
KOMPAS, n.o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby (v zmysle § 2 ods. 2 zákona o neziskových organizáciách) v oblastiach:
Podpora vzdelávania, výchova a rozvoj telesnej kultúry
a) poskytovaním vzdelávacích aktivít na rozvoj zručností (krúžky, kurzy, semináre, besedy, festivaly a iné aktivity)
b) poskytovanie poradenstva deťom a mládeži v oblastiach starostlivosti, rozvoja a ochrany zdravia
c) podpora a starostlivosť o talentované deti a mládež
d) podpora organizovania športových aktivít
e) poradenské služby preventívneho charakteru
Všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja pomoci deťom v kultúrnej, športovej, sociálne, výchovnej, vzdelávacej.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |