znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
C.A.L.E.H. n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739234
Seat
Skuteckého 132/22, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
9/2012
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
18.09.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing.arch. Igor Teplan
    born 13.01.1966
  • PhDr. Klára Kubičková, PhD.

Statutory body: Director
  • Mgr. Oto Pisoň From:18.09.2012To:04.06.2018
  • Ing.arch. Rastislav Udžan
    born 10.05.1981
     From:04.06.2018To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- všestranná dokumentácia a prezentácia života a tvorby banskobystrického rodáka šanghajského architekta L.E.Hudeca (1893-1958), ktorého osobnosť a tvorba znamenali most medzi kultúrami dvoch svetadielov aj dvoch susedných národov - Slovákov a Maďarov
- výskum a odborné spracovanie života a L.E.Hudeca
- prezentácia výsledkov výskumu života a diela L.E.Hudeca formou výstav, publikačnej činnosti, organizovaním odborných seminárov, konferencií a workshopov
- propagácia diela a života L.E.Hudeca s využitím moderných médií - tlače, filmu, televízie, internetu a rozhlasu a ď.
- organizovanie seminárov a workshopov zameraných na architektúru a umenie, spolupráca s centrom Hudec Village v Šanghaji
- organizovanie filmových a televíznych festivalov s tematikou architektúry a umenia
- vydavateľská činnosť
- organizovanie celoživotného vzdelávania
b) tvorba a ochrana životného prostredia
- organizovanie architektonických súťaží, najmä pre mladých architektov
- poradenská a informačná činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu, tvorby mesta a krajiny
- poradenská a informačná činnosť v oblasti umenia
- vzdelávanie v oblasti zákonov na poli architektúry, územného plánovania, výstavby, ochrany historických pamiatok, umenia a životného prostredia
- spolupráca s regionálnymi a miestnymi samosprávnymi orgánmi pri tvorbe a ochrane spoločenských hodnôt na poli architektúry, územného plánovania, výstavby, ochrany historických pamiatok, umenia a životného prostredia.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |