znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút kreatívnej ekonomiky, n.o. anglický názov: Institute for Creative Economy, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739188
Seat
Rázusova 3764/49, 04001 Košice-Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/22/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
10.09.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • RNDr. Jozef Ondáš, CSc.
  born 12.04.1951
  Deposit: 250 EUR
 • Paul BogenDeposit: 250 EUR
 • Vladimír Kmeť
  born 10.07.1977
  Deposit: 250 EUR
 • Ing.arch. Michal Hladký
  born 03.08.1981
  Deposit: 250 EUR

Statutory body: Director
 • Ing. arch. Michal Hladký From:10.09.2012To:

Type of the generally beneficial services
a) zvýšenie kvality života prostredníctvom podpory kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu
b) podpora revitalizácie a zvyšovania atraktivity lokálneho prostredia
c) podpora sociálnej inklúzie a rovnosti šancí pre znevýhodnené skupiny
d) podpora zabezpečenia rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom
e) vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie schopností a zručností
f) podpora umelcom pri rozvoji talentu a kreatívneho potenciálu, zvyšovanie kvality a atraktívnosti ich produkcie
g) podpora rozvoja schopností manažmentu v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu s dôrazom na efektivitu, kreativitu, inovácie a dlhodobú udržateľnosť
h) podpora výmeny praktických skúseností a budovanie znalostnej databanky
i) prepájanie výskumu a vzdelávania s potrebami praxe, podpora výskumu a inovácií
j) podpora tvorby nové pracovné miesta a zvyšovanie produktivity práce
k) podpora začínajúcich firiem formou podnikateľských inkubátorov
l) podpora malých a stredných podnikov s dôrazom na kreatívny priemysel
m) podpora lokálne podnikov pri pôsobení na globálnom trhu
n) vytváranie podmienok pre tvorivú činnosť, poskytovanie infraštruktúry
o) podpora prístupu k technológiám a vyššieho využívania digitálnych technológií
p) využívanie potenciálu kreatívneho priemyslu na podporu inovácií v iných sektoroch
q) budovanie nadnárodných partnerstiev s prioritou spolupráce v rámci EÚ
r) podpora vzniku nových profesných združení a regionálnych centier
s) podpora klastrových aktív
t) príprava, realizácia a koordinácia projektov
u) tvorba sektorových analýz, prieskum trhu
v) analytické práce pri vyhodnocovaní efektivity a dopadov podporných mechanizmov
w) marketingové aktivity a zvyšovanie povedomia
x) podpora aktívnej participácie občanov

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |