znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Naše slniečka, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739129
Seat
Lackovce 161, 06601 Humenné, Slovenská republika
Website
Registration number
368/2012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
31.08.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Magdaléna Jevčáková

Statutory body: Director
  • Mgr. Magdaléna Jevčáková From:31.08.2012To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby, a to najmä v oblasti:
• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
• školenie a preškolenie občanov, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu alebo nízku
úroveň zručností
• vzdelávanie občanov v oblasti komunikácie a jazykovej prípravy
• vzdelávanie manažmentu v oblasti prípravy a prezentácie projektov
• kurzy na zvyšovanie interkultúrnych kompetencií v rámci EÚ
• vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie adaptability pracovnej sily
• služby na podporu adaptability zamestnancov
• iné vzdelávacie aktivity v oblasti zvyšovania kvality služieb
• organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
• edičná činnosť v oblasti vydávania a distribúcie publikácií a služieb
• ochrana ľudských práv a slobôd so zreteľom na práva žien, detí a znevýhodnených
skupín obyvateľov
• poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnych služieb, humanitárnej starostlivosti a organizovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na vhodné využívanie voľného času detí, aktivity zamerané na predchádzanie sociálno - patologických javov
• aktivity zamerané na plnenie rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie
• poskytovanie sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti zameranej na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré sa bude vykonávať na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva
• poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ako odbornej činnosti zameranej na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
• Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a stimulácie komplexného vývoja v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákona) v znení neskorších predpisov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |