znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Bebrava n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45739099
Seat
Slatina nad Bebravou 154, 95653 Slatina nad Bebravou, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/209-9/2012
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
30.08.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing., Mgr. Simona Križanová
    born 17.07.1977
    Deposit: 50 EUR
  • Mgr. Martina FurdanováDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Martina Furdanová From:30.08.2012To:

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov bude nezisková organizácia Bebrava poskytovať tieto všeobecne prospešné služby zamerané na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt regiónu Podhorie, na rozvoj výchovy, vzdelávania, športu a telesnej kultúry obyvateľov regiónu Podhorie, tiež na rozvoj Základnej školy s materskou školou v Slatine nad Bebravou a v tom najmä poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti:
1. Prípravy a realizácie kultúrnych, spoločenských, športových a iných aktivít.
2. Zorganizovania denných programov /táborov/ pre deti a mládež žijúce v obciach regiónu Podhorie.
3. Zorganizovania výletov zameraných na spoznávanie a ochranu krajiny a kultúrneho dedičstva regiónu.

4. Organizovania turistických jedno- aj viacdňových výletov s cieľom prehĺbenia vzťahu k prírode.
5. Poskytovanie služieb v oblasti osvetovej, konzultačnej, informačnej a vzdelávacej činnosti.
6. Organizovanie akcií zameraných na ochranu prírody a environmentálnu výchovu.
7. Organizovanie akcií zameraných na rozvoj a modernizáciu Základnej školy s materskou školou v Slatine nad Bebravou.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |