znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
S.O.S. n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738891
Seat
Kružlov 1, 08604 Kružlov, Slovenská republika
Website
Registration number
365/2012
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
02.08.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Adriána Gmitterová
    born 24.08.1977
    Deposit: 1000 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Adriána Gmitterová From:02.08.2012To:

Type of the generally beneficial services
Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Primárne ide najmä o tieto druhy všeobecne prospešných služieb:
1. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov,
Prioritne ide o tieto sociálne služby:
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 34 Zariadenie podporovaného bývania, § 35 Zariadenie pre seniorov, § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby, § 37 Rehabilitačné stredisko, § 38 Domov sociálnych služieb, § 39 Špecializované zariadenie, § 40 Denný stacionár, § 41 Opatrovateľská služba, § 42 Prepravná služba
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
3. poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.
4. Služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového a nebytového fondu.
5. Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ADOS - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Sekundárne bude organizácia vykonávať tieto druhy všeobecne prospešných služieb:
1. humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania;
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného štýlu so zameraním na cieľovú skupinu;
3. realizácia aktivít smerujúcich k rozvoju služieb pre seniorov a ďalšie cieľové skupiny ohrozené sociálnym vylúčením;
4. vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania vudelávacích a výmenných pobytov;
5. vedecká činnosť, výskum, vývoj a informačné služby;
6. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
7. publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov;
8. vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie;
9. odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie.

S.O.S., n.o. môže v súlade s platnou legislatívou a v rozsahu remeselných, viazaných a voľných živností vykonávať ekonomické a podnikateľské činnosti, ak tým úcinnejšie využije svoj potenciál na napĺňanie cieľa, pre ktoré bola založená.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |