znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
S.O.S. n.o.
Právna forma
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO
45738891
Sídlo
Kružlov 1, 08604 Kružlov, Slovenská republika
Webové sídlo
Registračné číslo
365/2012
Registrový úrad
Okresný úrad Prešov
Dátum vzniku
02.08.2012

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Mgr. Adriána Gmitterová
    nar. 24.08.1977
    Vklad: 1000 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Mgr. Adriána Gmitterová Od: 02.08.2012Do: 

Druh všeobecne prospešných služieb
Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Primárne ide najmä o tieto druhy všeobecne prospešných služieb:
1. poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a v zmysle neskorších zmien a doplnkov,
Prioritne ide o tieto sociálne služby:
Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle § 34 Zariadenie podporovaného bývania, § 35 Zariadenie pre seniorov, § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby, § 37 Rehabilitačné stredisko, § 38 Domov sociálnych služieb, § 39 Špecializované zariadenie, § 40 Denný stacionár, § 41 Opatrovateľská služba, § 42 Prepravná služba
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
3. poskytovanie ďalších služieb pre seniorov a sociálne odkázaných klientov, starostlivosť v oblasti bývania, stravovania, zaopatrenia, vzdelávania, poradenstva, záujmovej činnosti, kultúrnej, duchovnej a športovej činnosti.
4. Služby v oblasti zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového a nebytového fondu.
5. Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ADOS - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Sekundárne bude organizácia vykonávať tieto druhy všeobecne prospešných služieb:
1. humanitárna starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, vytváranie chránených pracovísk a podpora sociálneho podnikania;
2. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zdravotnej prevencie a propagovanie zdravého životného štýlu so zameraním na cieľovú skupinu;
3. realizácia aktivít smerujúcich k rozvoju služieb pre seniorov a ďalšie cieľové skupiny ohrozené sociálnym vylúčením;
4. vzdelávanie, príprava a organizácia školení, odborných kurzov, seminárov, konferencií, verejných podujatí a tvorba vzdelávacích programov, organizovania a sprostredkovania vudelávacích a výmenných pobytov;
5. vedecká činnosť, výskum, vývoj a informačné služby;
6. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
7. publikačná činnosť, výroba a distribúcia filmov a dokumentov;
8. vytváranie partnerstiev a sieťovanie subjektov a jednotlivcov s cieľom rozvoja jednotlivých aktivít, projektov a programov neziskovej organizácie;
9. odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach záujmu neziskovej organizácie.

S.O.S., n.o. môže v súlade s platnou legislatívou a v rozsahu remeselných, viazaných a voľných živností vykonávať ekonomické a podnikateľské činnosti, ak tým úcinnejšie využije svoj potenciál na napĺňanie cieľa, pre ktoré bola založená.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |