znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Európsky inštitút regionálneho rozvoja, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738548
Seat
Ľudovíta Čuláka 1766/5B, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-9/2012
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
04.06.2012
Date of cancellation
15.07.2017
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
15.07.2017
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Martin Mňahončák, PhD.
  • Bc. Lívia Poizlová
  • PhDr. Blažej Slabý, CSc.

Statutory body: Director
  • Ing. Martin Mňahončák, PhD. From:04.06.2012To:23.04.2015
  • PhDr. Blažej Slabý, CSc. From:23.04.2015To:15.07.2017

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt európskych spoločenstiev so zameraním na regionálny rozvoj:

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
- služby v šírení osvety, organizovanie seminárov, školení,
konferencií, kurzov, stretnutí a besied,
- organizovanie prezentácií, výstav, kultúrnych a spoločenských
podujatí,
- služby cestovného ruchu na regionálnej, národnej a medzinárodnej
úrovni,
- služby a poradenstvo na podporu sprostredkovania zamestnania na
regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
- poradenstvo v oblasti vzdelávania pri zabezpečovaní zamestnancov na
trhu práce

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb spätých s regionálnym rozvojom v európskom priestore:

- služby pri spracovaní analytických, prognostických, programových a
expertíznych štúdií,
- vypracovávanie analýz, rozborov, štúdií hodnotiacich dopady
pripravovaných právnych predpisov na regionálny rozvoj ako aj na
hospodárenie verejného sektoru a ostatných subjektov,
- služby pri spracovaní návrhov, koncepcií, analýz a dokumentov
zameraných na zlepšenia a mapovania existujúceho stavu v konkrétnych
oblastiach regionálneho rozvoja a hospodárskej politiky so zameraním
na rozvoj konkrétnych regiónov,
- poradenstvo v oblasti politiky európskej únie a jej podporných
nástrojov,
- služby pri tvorbe a prevádzkovaní internetovej stránky,
zhromažďovanie, triedenie a spracovanie informácií,
- poskytovanie informácií o hore uvedených oblastiach prostredníctvom
internetu a prostredníctvom drobných tlačovín.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |