znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia EDULAB
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45738424
Seat
Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
376
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
18.05.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Eva AMZLEROVÁ
  born 25.12.1967
 • Ing. Petra HLAVÁČOVÁ
 • Peter AMZLER
  born 19.11.1967

Statutory body: Director
 • Ján MACHAJ From:18.05.2012To:11.10.2016
 • Ján MACHAJ
  born 09.06.1980
   From:11.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, konferencií, školení, kurzov,
- služby organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, súťaží, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí,
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- informačné služby prostredníctvom internetu
a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa osobitného zákona:
- ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |