znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDUCARE SLOVAKIA n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737975
Seat
Ľ. Podjavorinskej 2451, 02204 Čadca, Slovenská republika
Website
Registration number
1/12
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
01.03.2012
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Martina Pilařová

Statutory body: Director
  • Vít Schlesinger From:23.02.2012To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje najmä nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb
a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
prostredníctvom:
- organizovania športových podujatí a medzinárodných výmenných pobytov,
- organizovania konferencií, seminárov a školení,
- publikačnej činnosti,
- vytvárania a manažovania rozvojových projektov a informačných systémov.
b) výskum, vývoj, vedeckotechnické služby a informačné služby,
prostredníctvom:
- poskytovania výskumných a odborných služieb v oblasti čerpania pomoci z fondov EÚ a
ostatných nástrojov regionálneho rozvoja,
- poskytovania informačných a poradenských služieb najmä ohľadom čerpania pomoci z
fondov EÚ a ostatných nástrojov regionálneho rozvoja.
c) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
prostredníctvom:
- služieb na podporu čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov (a to
zvyšovanie povedomia o možnostiach ich získania, podmienkach čerpania, analýz a
informovanie o aktuálnych príležitostiach,),
- spracovania projektových žiadostí a implementácie rozvojových projektov,
- tvorby regionálnych štúdií a odborných prác a účasť na tvorbe a príprave strategických
dokumentov,
- podpory cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce (prostredníctvom tvorby
partnerstiev, sietí regionálneho rozvoja, vytváraním vzťahov a realizáciou spoločných
aktivít, podujatí a projektov),
- organizovania odbornej školiacej a vzdelávacej činnosti.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |