znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45737967
Seat
Nemocničná 8, 07701 Kráľovský Chlmec, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/6/2012
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
23.02.2012

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Klára HencelováDeposit: 3500 EUR
  • Ing. Katarína Grošková
    born 20.09.1962
    Deposit: 3500 EUR
  • MUDr. Andrea MokošováDeposit: 3500 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Klára Hencelová From:23.02.2012To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálne pomoci a humanitárna starostlivosť
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- ochrana ľudských práv a základných slobôd
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |